Impresje Iławskie  O czym śni Mistrz i jego Uczeń?

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju PRO BONO w okresie
od  maja do grudnia roku 2009 r. i zakładał  realizację trzech podstawowych celów:

1.umożliwienie utalentowanej plastycznie iławskiej młodzieży szkolnej rozwijanie swoich pasji pod okiem doświadczonych artystów, zapoznanie jej z warsztatem malarskim mistrzów, motywowanie do dalszego rozwoju swojego talentu poprzez udział w ?dwupokoleniowym? plenerze, który odbył się w okresie 8 czerwca ? 20 czerwca 2009 r.;
2.ułatwienie dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców, zainteresowanie społeczności lokalnej sztuką malarską poprzez  wystawę prac poplenerowych w Galerii ?Na Wprost?, Iławskim Centrum Kultury, Restauracji ?Yellow?, Starostwie Powiatowym, centrum handlowym Galerii ?Jeziorak?, Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego i Miejskiej Bibliotece Publicznej. Projekt w okresie jego realizacji był promowany w mediach ( Gazeta Iławska, Radio Planeta FM ) oraz na stronach internetowych, w tym: Iławskiego Centrum Kultury, Galerii ?Na Wprost?, net-kurier;
3.promocję miasta i jego okolic na forum lokalnym i ogólnopolskim poprzez przedstawienie ciekawych miejsc z tego terenu na obrazach i widokówkach z reprodukcjami prac poplenerowych.
W ramach projektu ogłoszono  konkurs na najlepszą pracę poplenerową wykonaną przez uczniów.

 

- sprawozdanie z realizacji projektu

Zakładane cele i rezultaty określone w projekcie zostały  zrealizowane  w sposób
następujący :
Umożliwiono utalentowanej plastycznie iławskiej młodzieży szkolnej rozwinięcie  swoich
pasji pod okiem doświadczonych artystów, zapoznano ich z warsztatem malarskim mistrzów
oraz zmotywowano  do dalszego rozwijania  swoich talentów poprzez udział w  
?dwupokoleniowym?  plenerze malarskim, który odbył się w okresie od 8.06.-20.06.2009r.  
Plener malarski trwał 12 dni tak jak zakładano w kalkulacji kosztów  realizacji
zadania/w harmonogramie pomyłkowo podano błędną datę zakończenia pleneru/.

Umożliwiono dostęp do kultury szerokiemu gronu odbiorców, zainteresowano społeczność
lokalną sztuką malarską poprzez :
- wernisaż i wystawę  prac poplenerowych w Galerii ?Na wprost? w okresie 19.06.2009r.
do 10.07.2009 r./termin wystawy został skrócony z uwagi na wcześniejsze zobowiązania
właściciela galerii/,
- wystawę obrazów w Iławskim Centrum Kultury w okresie     11.07.- 27.07.2009r.
- wystawę obrazów w restauracji ?Yellow? w okresie         28.07.- 31.08.2009r.
- wystawę obrazów w Starostwie Powiatowym w okresie        01.09.- 11.09.2009r.
- wystawę obrazów  w Galerii ?Jeziorak? w okresie          14.09.- 16.10.2009r.
- wystawę obrazów w Urzędzie Skarbowym w okresie           16.10.- 02.11.2009 r.                          
- wystawę obrazów w Liceum Ogólnokształcącym im. St. Żeromskiego w okresie
03.11.-30.11.2009r.
- wystawę obrazów  w Miejskiej Bibliotece Publicznej w okresie 01.12.-17.12.2009r.    
Do zapoznania się z ekspozycją poszczególnych wystaw zachęcał ogłoszony konkurs publiczności na najlepszą pracę uczniowską.  
Działania w zakresie promocji miasta, powiatu i regionu zostały osiągnięte poprzez przedstawienie na obrazach najciekawszych miejsc Iławy i okolic oraz wydanie widokówek z reprodukcjami prac poplenerowych, które przekazano do  Starostwa Powiatowego w Iławie, Urzędu Miasta Iławy i Iławskiego Centrum Kultury.  
Wszystkie działania związane z realizacją projektu były przez  cały czas nagłaśniane  poprzez media / Gazeta Iławska , Radio Planeta FM/, a także w internecie  na stronie ICK i Galerii ?Na Wprost?, net-kuriera oraz okazjonalnie na stronie Starostwa Powiatowego, Urzędu Skarbowego i Gazety Iławskiej.

Plener malarski  -  08.06.2009 - 20.06.2009
Całością spraw związanych z organizacją i przebiegiem pleneru malarskiego zajmował się komisarz pleneru. Obowiązki  komisarza pleneru powierzone zostały Dorocie Jurczak .
Rekrutacji uczestników  na plener malarski spośród uzdolnionej plastycznie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych  dokonano za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Iławie będącego partnerem projektu. Starostwo Powiatowe przy współudziale  dyrektorów szkół
zgłosiło ogółem  13 kandydatów. Z tej grupy uczniów na udział w plenerze malarskim ostatecznie zakwalifikowano 7 uczniów zamiast początkowo zakładanych 6.
Postanowiono dodatkowo dać szansę uczestniczenia w plenerze wyjątkowo utalentowanej uczennicy ostatniej klasy gimnazjalnej Rozalii Bondzio. Kryterium ostatecznego wyboru uczniów na plener były ich dotychczasowe osiągnięcia zaprezentowane na załączonych pracach.
Na plener malarski zakwalifikowano: Paulinę Malinowską ? LO, Marcina Napiórkowskiego ? LO, Magdalenę Turowską ?LO, Katarzynę Jackowską ? LO, Katarzynę Kordalską ? LO, Patrycję Przygodę- LO, Rozalię Bondzio ? Gimnazjum Nr 2.
Do udziału w plenerze malarskim zaproszono następujących artystów malarzy: Olga Bereźnicka-Korczewska , Anna Bereźnicka-Kalkowska, Ziemowit Jastrzębski z Polski oraz
Oksanę Hajdukowicz, Aleksandra Shaternik i Henadzi Drozdou z Białorusi. Nadmienić należy, że wszyscy artyści legitymują się dyplomami uczelni artystycznych i bogatym dorobkiem artystycznym.
Wszyscy uczestnicy pleneru zostali zaopatrzeni w niezbędne akcesoria malarskie,
w tym: malarze otrzymali do dyspozycji po 2 podobrazia malarskie i farby olejne lub akrylowe natomiast młodzież otrzymała po 1 podobraziu malarskim , farby olejne, farby akrylowe, pastele olejne, bloki kartonowe i bloki akwarelowe. Do dyspozycji uczniów zostały zakupione sztalugi plenerowe i studyjne. Materiały malarskie i sztalugi plenerowe i studyjne zostały sfinansowane ze  środków Iławskiego Centrum Kultury ? partnera projektu.
Przybyłym na plener artystom malarzom zapewniono wyżywienie i zakwaterowanie w FHU ?Leśna? . Zadanie to zostało sfinansowane z przyznanej dotacji przez Starostwo Powiatowe  w kwocie ? 2000 zł i Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w kwocie -2000 zł oraz 1085 zł ze środków własnych z innych źródeł.
Wszyscy uczestnicy pleneru zostali ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnicy pleneru malarskiego podpisali deklarację uczestnictwa w plenerze oraz regulamin pleneru.
W celu wzajemnego poznania się uczestników pleneru, zaplanowania działań na  kolejne dni pleneru, a także poznania  okolic Iławy w pierwszych dniach pleneru zorganizowano  piknik integracyjny oraz wycieczkę tramwajem wodnym po Jezioraku.
Piknik integracyjny odbył się w drugim dniu pleneru . Produkty na piknik zostały dostarczone nieodpłatnie przez ?EKODROB? S.A,, ZPHU S.C. Roman Jabłoński, Hurtownię ?GLOSTER?, INTERMACHE, Zakład Usług Masarskich Sławomir Rudaś, a obsługę pikniku zapewniła nieodpłatnie FHU ?Leśna?.
W trzecim dniu pleneru  zorganizowano dla uczestników pleneru 2 godzinną wycieczkę tramwajem wodnym ?Ilawia? po Jezioraku. Zadanie to zostało zrealizowane przez partnera projektu Iławskie Centrum Sportu i Turystyki.
Zajęcia plenerowe odbywały się na terenie Iławy oraz na zamku w Szymbarku.   
Uczestnicy pleneru mieli zapewniony dojazd na zajęcia plenerowe odbywające się na zamku w Szymbarku.
Po zakończeniu pleneru organizatorzy dokonali wyboru obrazów . Artyści malarze przekazali na rzecz Stowarzyszenia po 2 obrazy, a uczniowie po jednym obrazie.
Nadmienić należy, że wszystkie obrazy są tematycznie związane z ukazaniem urokliwych zakątków i architektury Iławy ,zamku w Szymbarku oraz piękna naszego Jezioraka.

Konkurs na najlepszą  pracę poplenerową uczniów
Po zakończeniu pleneru artyści malarze  dokonali wyboru po jednej najlepszej pracy ucznia,a z pośród tych prac wybrano trzy najlepsze prace. Pierwsze miejsce przypadło w udziale Marcinowi Napiórkowskiemu, który namalował ratusz, drugie miejsce przypadło Rozalii Bondzio, która namalowała obraz przedstawiający perspektywę ulicy Niepodległości i trzecie miejsce Magdalenie Turowskiej, która namalowała obraz przedstawiający ?czerwony? kościół widziany z drugiej strony Małego Jezioraka.

Wybrane przez malarzy prace uczniów zostały przekazane organizatorom pleneru.

Wernisaż w Galerii ?Na wprost? i wystawa prac poplenerowych
Zwieńczeniem pleneru malarskiego był wernisaż i wystawa prac poplenerowych w Galerii ?Na Wprost? ? partnera projektu, który się odbył 19 czerwca 2009 r. Zdarzenie to zostało poprzedzone zaprojektowaniem i wydrukiem plakatów promujących projekt, projektem i wydrukiem zaproszeń na wernisaż. Zadanie to zostało wykonane przez partnerów projektu Galerię ?Na Wprost? i Iławskie Centrum Kultury.
Podczas wernisażu został ogłoszony werdykt artystów malarzy odnośnie najlepszych prac uczniowskich i zostały wręczone dyplomy i nagrody dla autorów 3 najlepszych prac.
Wyróżnieni uczniowie otrzymali  nagrody : I miejsce ? ? Album o Sztuce? E.H.Gombrcha i sztaluga plenerowa, II miejsce ? sztaluga plenerowa, III miejsce ? sztaluga plenerowa.
Nagrody zostały ufundowane przez Iławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
/2 sztalugi plenerowe/, FHU Wojciech Staciwa / sztaluga plenerowa/ i Tomasza Woźniaka ?

?Album o Sztuce? E.H. Gombricha. Ponadto 6 uczniów otrzymało regały na książki, które
przekazała nam nieodpłatnie firma ?Szynaka-Meble? Sp. z o.o.
Wszyscy uczniowie  otrzymali certyfikaty uczestnictwa w plenerze.   
Na zakończenie pleneru zorganizowano piknik dla uczestników pleneru ,na który zaproszeni zostali partnerzy projektu oraz sponsorzy. Produkty na piknik dostarczone zostały nieodpłatnie przez EKODRB S.A. , ZPHU S.C. Roman Jabłoński, Hurtownia ?GLOSTER?  a obsługę pikniku zapewniła nieodpłatnie FHU ?Leśna?.  
Po okresie wystawy w Galerii ?Na Wprost?, aby umożliwić  dostęp  do sztuki i upowszechnić działania kulturalne wśród  jak największej liczby mieszkańców Iławy i okolic, a także turystów obrazy prezentowane były w następujących instytucjach i firmach:
- Iławskie Centrum Kultury                    w okresie     11.07.- 27.07.2009r.
- Restauracja ?Yellow?                        w okresie     28.07.- 31.08.2009r.
- Starostwo Powiatowe                         w okresie     01.09.- 11.09.2009r.
- Galeria ?Jeziorak?                          w okresie     14.09.- 16.10.2009r.
- Urząd Skarbowy                              w okresie     16.10.- 02.11.2009 r.                          
- Liceum Ogólnokształcące im. St. Żeromskiego w okresie     03.11.- 30.11.2009 r.                                                          
- Miejska Biblioteka Publiczna                w okresie     01.12.- 17.12.2009 r.

W celu rozpropagowania wystaw i prezentowanych tam obrazów ogłoszony został konkurs
dla publiczności  na najlepszą pracę  uczniowską, w którym swoje głosy oddawali  
mieszkańcy miasta  i okolic.
Informacja o konkursie i kupony do głosowania znajdowały w  miejscach gdzie
aktualnie prezentowane były obrazy. Głosować można było również za  pośrednictwem
Gazety Iławskiej, gdzie również były publikowane  ogłoszenia o konkursie, kupony
konkursowe i  prezentowane były prace uczniów.
Głosować na najlepszą pracę uczniowską można było do 31 października 2009r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło  9 grudnia 2009 r. Powołana na tę okoliczność
komisja  ustaliła, że w głosowaniu wzięło udział ogółem 587 osób, najwięcej głosów
/255/ zostało oddanych na obraz Patrycji Przygody ? ?Zachód słońca nad Jeziorakiem?.
Przy rozstrzyganiu konkursu  obecni byli również uczniowie ? uczestnicy pleneru.
Do wylosowania 1 osoby spośród  głosujących w konkursie  wytypowano ucznia - Magdalenę
Turowską. Wylosowaną osobą, która otrzyma w nagrodę jeden z obrazów powstałych
w czasie pleneru okazał  się Maciej Jeżyński.

Zakończenie projektu
Konferencja podsumowująca projekt odbyła się 18 grudnia 2009 r. w miejscu prezentacji
ostatniej wystawy obrazów w  Miejskiej Bibliotece  Publicznej.
W konferencji udział wzięli partnerzy projektu, władze  lokalne , sponsorzy i media.
Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu dla publiczności na najlepszą pracę
uczniowską oraz wręczono  nagrodę  w postaci obrazu Anny Bereźnickiej-Kalkowskiej
pt. ?Detal architektoniczny ratusza miejskiego? Maciejowi Jeżyńskiemu, który został
wylosowany spośród biorących udział w głosowaniu.
Prezes Stowarzyszenia podziękował wszystkim sponsorom, którzy  wsparli realizację
projektu w formie rzeczowej i finansowej wręczając im podziękowania, folder opisujący
projekt  i komplet widokówek z reprodukcjami obrazów powstałych w trakcie pleneru.
Podziękowania również zostały skierowane  do mediów : Gazety Iławskiej i Radio Planeta
FM za patronat medialny- nieodpłatne zamieszczanie informacji na temat projektu i jego
przebiegu.
Kulminacyjnym punktem konferencji było przekazanie obrazów i widokówek instytucjom
zajmującym się promocją miasta i regionu, i tak  :
- Staroście Iławskiemu przekazano :
- obraz Olgi Bereźnickiej-Korczewskiej - ?Nad Jeziorakiem?
- obraz Aleksandr Shaternik - ?Wieża kościoła Przemienienia Pańskiego?
- widokówki z reprodukcjami obrazów  ? 400 szt.
- Burmistrzowi Miasta Iławy przekazano :
- obraz Ziemowita Jastrzębskiego  - ?Pod Omegą?
- obraz Aleksandr Shaternik  - ? Ratusz i kinoteatr ?Pasja??
- widokówki z reprodukcjami obrazów  - 600 szt.
- Dyrektorowi Iławskiego Centrum Kultury przekazano :
- obraz Oksany Hajdukowicz  - ?Widok na ratusz znad Małego Jezioraka?
- obraz Henadz Drozdou -  ?Kościół Przemienienia Pańskiego?
- widokówki z reprodukcjami obrazów  -500 szt.
- obraz Anny Bereźnickiej-Kalkowskiej ? ?Nad Jeziorakiem? z przeznaczeniem na
aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy          
- Dyrektorowi Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego przekazano prace
uczniów tej szkoły :
- obraz Katarzyny Jackowskiej - ?Zaułek kościelny-wejście do kościoła Przemienienia
Pańskiego?
- obraz Rozalii Bondzio - ?Perspektywa ulicy Niepodległości?
- obraz Marcina Napiórkowskiego -  ?Ratusz?
- obraz Katarzyny Kordalskiej   -  ?Wieża ciśnień?
- obraz Pauliny Malinowskiej ? ?Wieża kościoła Przemienienia Pańskiego?
W/w prace będą  zaczątkiem  nowotworzonej przez Dyrektora galerii obrazów uczniów
i absolwentów tej szkoły.

Promocja projektu
Patronat medialny przez cały okres  realizacji projektu sprawowała nieodpłatnie Gazeta Iławska i Radio Planeta FM.
W Gazecie Iławskiej ukazały się informacje o  realizowanym projekcie, uczestnikach projektu, spotkaniach organizacyjnych uczestników z organizatorami,
plenerze malarskim, wernisażu prac poplenerowych, wywiady z 3 uczniami autorami
3 najlepszych prac, ogłoszenia o konkursie dla publiczności z prezentacją prac uczniowskich, wystawach prac poplenerowych na terenie Iławy oraz o konferencji na zakończenie projektu. Radio Planeta FM na bieżąco relacjonowała najważniejsze wydarzenia zawiązane z projektem takie jak : informacja o projekcie, plener malarski, wernisaż, wystawy obrazów na terenie Iławy, konkurs dla publiczności, konferencja na zakończenie projektu.
Niebagatelną rolę w kampanii promującej projekt odegrały strony internetowe partnerów projektu Iławskiego Centrum Kultury i Galerii ?Na wprost? na których zamieszczone są informacje na temat projektu oraz fotografie wszystkich poplenerowych prac:
http://www.ickilawa.pl/aktualnosci/artykul/105
http://www.nawprost.netgaleria.pl/11.-wystawa-poplenerowa-mistrz-i-uczen,150.html
Ponadto informacje o projekcie znajdują się również  na stronie internetowej net-kuriera gdzie zamieszczona jest informacja i relacja fotograficzna z pleneru malarskiego/ http://net-kurier.pl/index.php?p=galeria&gallery=g4a45d9111f849&g=/,
na stronie internetowej Urzędu Skarbowego w Iławie, gdzie zamieszczona jest relacja fotograficzna z wystawy prac poplenerowych w tej instytucji  /http://olsztyn.is.gov.pl/2808/index.php?option=com_content&view=article&id=1860:wystawa-poplenerowa-obrazow&catid=60:z-ycia-urzdu&Itemid=117 /,
na stronie internetowej Gazety Iławskiej, gdzie znajduje się informacja z konferencji podsumowującej projekt / http://ilawa.wm.pl/Uroczyste-podsumowanie-Impresji-Ilawskich-pleneru-artystycznego-dla-mlodziezy,85482?img_id=10&pg=1#shrtctgal/ oraz na stronie Starostwa Powiatowego /www.powiat-ilawski.pl/.
Ważną rolę w upowszechnieniu informacji na temat realizowanego projektu odegrały też plakaty, które były rozwieszane na terenie miasta oraz  w miejscach gdzie prezentowana była wystawa.
Na potrzeby promocyjne  został wykonany  folder opisujący projekt ze szczególnym uwzględnieniem  pleneru malarskiego, uczestników pleneru i powstałych prac poplenerowych. Zadanie to miało początkowo wykonać Iławskie Centrum Kultury - partner
projektu, ale  trakcie rozmów nad  projektem graficznym folderu z Agencją Reklamy i Promocji Art.-Studio , właścicielka tej firmy pani Beata Ambroziak zaproponowała, że oprócz projektu graficznego jej firma może również nieodpłatnie wydrukować foldery.
Ustalono, że na potrzeby promocyjne projektu wystarczającą ilością będzie 250 szt. folderów, a nie jak zakładano 500 szt. i taka ilość  została nam dostarczona.   
Foldery były  dostępne w miejscach wystaw obrazów, ponadto otrzymali je uczestnicy pleneru, partnerzy projektu ,władze samorządowe i sponsorzy.
Niezmiernie ważnym materiałem promującym Iławę i okolice są też  widokówki z reprodukcjami wszystkich prac  powstałych w trakcie pleneru malarskiego.
Dzięki firmie ?Rampi?, która nie tylko wykonała tę usługę po kosztach własnych, ale również zamiast zamówionych 500 szt. wykonała 2000 szt. widokówek mogliśmy przekazać większe ilości widokówek dla Starostwa Powiatowego w Iławie /400szt./, Urzędu Miasta Iławy /600 szt/ i Iławskiemu Centrum Kultury /500 szt/, a także po komplecie/ 19szt/ dla uczestników pleneru, partnerów projektu i sponsorów.
Zadanie to zostało sfinansowane ze środków Iławskiego Centrum Kultury- partnera
projektu.
We wszystkich materiałach promocyjnych uwzględniono informację, iż przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Starostwa Powiatowego w ramach dotacji na realizację zadania publicznego.Poprawiony (poniedziałek, 26 października 2015 14:25)