Kontakt:

ul. Niepodległości 13a

14-200 Iława

e-mail: probono14@wp.pl

NIP:7441641370
Regon: 519492369
KRS: 0000138837

Konto : BGŻ S.A 4020 3000 4511 1000 0002 4500 90

Statut

STATUT

I Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju ?PRO BONO?, zwane dalej Stowarzyszeniem i posiada osobowość prawną.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Iława, a terenem działalności jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem powiatu iławskiego.

§ 3

Nazwa i znak graficzny Stowarzyszenia stanowią wyłączność Stowarzyszenia i podlegają ochronie prawnej.

§ 4

Stowarzyszenie może zrzeszać się w innych stowarzyszeniach, związkach i organizacjach krajowych i zagranicznych w celu realizacji swoich zadań statutowych.

§ 5

Stowarzyszenie ma prawo używać pieczęci, logo, znaków, odznak, sztandaru i barw.

§ 6

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób działających na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności lokalnych.

§ 7

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe ? oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Oddział może posiadać osobowość prawną.

II Cele działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Działania na rzecz tworzenia społeczeństwa obywatelskiego, a w szczególności:

a)wspieranie rozwoju lokalnego i regionalnego,

b)wspieranie procesu restrukturyzacji obszarów wiejskich,

c)wymiana doświadczeń pomiędzy społecznościami lokalnymi z różnych regionów Europy i świata,

d)ochrona praw obywatelskich, praw mniejszości narodowych i grup etnicznych,

e)uświadamianie społeczności lokalnej znaczenia demokracji oraz pluralizmu w życiu publicznym,

f)tworzenie więzi lokalnych integrujących społeczeństwo lokalne i regionalne,

g)edukacja obywatelska,

h)współpraca z organizacjami rządowymi, samorządowymi, spółdzielczymi i pozarządowymi w celu zaspokajania zbiorowych jak i indywidualnych potrzeb wspólnoty mieszkańców danej społeczności lokalnej.

2. Działania na rzecz rozwoju gospodarczego lokalnego i regionalnego poprzez:

1)promocję sportu, turystyki i rekreacji oraz  rozwoju ekoturystyki i agroturystyki,

2)wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród mieszkańców społeczności lokalnych w szczególności bezrobotnych,

3)wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,

4)współpracę z innymi organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w dziedzinie rozwoju gospodarki, polityki społecznej, rynku pracy,

5)wspieranie różnorodnych form aktywności społecznej służącej zdobywaniu przez obywateli umiejętności przystosowania się do życia w warunkach rozwijającej się demokracji i gospodarki rynkowej oraz służącej przeciwdziałaniu patologiom społecznym i zagrożeniom związanym z nimi, szczególnie wśród młodzieży,

6)rozwój budownictwa.

3. Działania na rzecz przygotowania środowisk lokalnych i regionalnych do członkostwa w Unii Europejskiej, a w szczególności:

1)działania informacyjne na rzecz integracji Polski z Unią Europejską i NATO,

2)inicjatywy pro europejskie,

3)przygotowanie środowisk lokalnych do współpracy z podobnymi jednostkami w pozostałych regionach Europy i innych części świata,

4)przybliżenie problematyki integracji europejskiej,

5)budowanie wspólnej Europy regionów,

6)zdobycie wiedzy na temat regionalnej i lokalnej samorządności w Unii Europejskiej i innych krajach,

7)zdobycie doświadczeń praktycznych w organizacjach rządowych, samorządowych i pozarządowych innych regionów Europu i świata,

8)poszukiwanie partnerów dla społeczności lokalnych w innych regionach Europy i świata,

9)tworzenie związków partnerskich z innymi społecznościami lokalnymi w innych regionach Europy i świata,

10)rozpoznawanie zagrożeń dla procesów integracyjnych i przeciwdziałanie przyczynom ich powstawania oraz ich skutkom.

4. Działania na rzecz rozwoju kultury i nauki polskiej i europejskiej, a w szczególności:


1)tworzenie wspólnych projektów badawczych i innych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych z organizacjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi z innych regionów Europy i świata,

2)promocja kultury polskiej wśród społeczności lokalnych innych regionów Europy i świata oraz propagowanie kultury innych narodów w społecznościach lokalnych,

3)promocja dialogu kulturalnego i wspólnej wiedzy o kulturze i historii mieszkańców Europy,

4)promocja wymiany kulturalnej, kontaktów artystów, twórców i działaczy kultury ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych i tych o niższym statusie,

5)tworzenie klimatu tolerancji dla zróżnicowania kulturowego oraz rozwoju nowych form wyrażania kultury,

6)dzielenie się i uwydatnianie na poziomie europejskim wspólnego dziedzictwa kulturowego o znaczeniu europejskim itp.

5. Działania na rzecz wspierania najuboższych warstw społeczności lokalnych, a w szczególności:

1)dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
2)rozwiązywania konfliktów i przezwyciężania istniejących barier i stereotypów w społecznościach lokalnych,
3)zachęcania dzieci i młodzieży, szczególnie niepełnosprawnych pochodzących z rodzin patologicznych        i niepełnych do aktywnego uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej,
4)wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych pracujących z młodzieżą z rówieśnikami społeczności lokalnych innych regionów Europy i świata,
5)tworzenie projektów wspomagających rodziny wielodzietne i ubogie.

6. Działania na rzecz kobiet, a w szczególności:

1)zapobieganie ciąży wśród nastolatek,
2)ochrony praw kobiet, praw seksualnych kobiet, rozwoju zawodowego kobiet, szczególnie wśród ubogich warstw społeczności lokalnej.
3)walki z dyskryminacją kobiet oraz działania na rzecz równouprawnienia kobiet.

7. Przeciwdziałanie patologiom społecznym i bezrobociu, a w szczególności:

1)wspieranie pomocy dla określonych grup docelowych (dzieci, młodzież, osoby niepełnosprawne, ubodzy, osoby starsze, bezrobotni, bezdomni),
2)poprawa jakości usług administracji lokalnych samorządów,
3)pomoc osobom bezrobotnym w dostosowaniu się do nowych warunków i aktywnego poszukiwania pracy,
4)wspieranie różnorodnych form aktywności społeczności lokalnych,
5)podniesienie standardu życia mieszkańców społeczności lokalnych,
6)rozwiązywanie konkretnych problemów społecznych w ich własnym środowisku,
7)wyrównywanie szans młodzieży i dzieci ubogich w dostępie do edukacji, szczególnie do współczesnych środków komunikacji,
8)zapobieganie przemocy wobec dzieci oraz pomoc dziecku pokrzywdzonemu,
9)pomoc dzieciom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie z rodzin niepełnych i patologicznych,
10)edukacja i upowszechnianie wiedzy na temat uzależnienia od alkoholu i narkotyków,
11)popieranie wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej a zwłaszcza działalności społecznej, kulturalnej, informacyjnej, naukowej i oświatowej,
12)integracja dzieci, młodzieży i dorosłych z różnych środowisk i kultur,
13)promocja talentów dzieci wybitnie zdolnych wywodzących się z lokalnych środowisk.

8. Współpraca partnerska ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych regionów Europy i świata, a w szczególności:

1)rozwijanie kontaktów społecznych, kulturalnych, gospodarczych pomiędzy obywatelami miast i gmin z innych regionów Europy i świata,
2)pomoc w doskonaleniu znajomości języków obcych wśród pracowników organizacji pozarządowych i samorządowych celem pełniejszego wykorzystania wiedzy i doświadczeń społeczności lokalnych  z innych regionów Europy i świata.

9. Ochrona środowiska naturalnego i przyrodniczego, a w szczególności:
1)zwalczanie problemów spowodowanych zanieczyszczeniem wód i powietrza i gruntów,
2)wdrażanie acquis communataire w zakresie ochrony środowiska w społeczności lokalnej i regionalnej,
3)współpraca i wymiana doświadczeń w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrodniczego
z gminami, z innych regionów Europy i świata,
4)działania na rzecz zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów oraz poprawy gospodarki odpadami,
5)promocja alternatywnych źródeł energii,
6)propagowanie polityki zrównoważonego rozwoju.

10. Promocja powiatu iławskiego, jego walorów przyrodniczo-turystycznych wśród mieszkańców  innych społeczności lokalnych.

11. Działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur.

12. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji.

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)seminaria, warsztaty, spotkania, konsultacje, publikacje,
2)organizowanie szkoleń, kursów zawodowych i przekwalifikowań,
3)wymianę mieszkańców z różnych regionów Europy i świata,
4)wyjazdy, szkolenia, staże,
5)pozyskiwanie informacji i materiałów, wymianę informacji i doświadczeń,
6)organizowanie olimpiad nt. Unii Europejskiej, NATO, integracji Polski z UE, krajów UE,
7)wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami społeczności lokalnych z różnych regionów Europy       i świata poprzez tworzenie wspólnych projektów opartych na wymianie doświadczeń i przekazywaniu umiejętności,
8)organizowanie spotkań przedstawicieli świata polityki i gospodarki, nauki, kultury i sportu oraz organizacji pozarządowych i samorządowych ze społecznościami lokalnymi,
9)świadczenie usług doradczych i eksperckich dla przedsiębiorców, organów administracji rządowej         i samorządowej,
10)ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do wiedzy, szkoleń oraz informacji gospodarczej, organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych,
11)pomoc w pozyskiwaniu środków pomocowych dla organizacji samorządowych i pozarządowych,
12)wymianę dzieci i młodzieży,
13)pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe,
14)wymianę doświadczeń i tworzenie wspólnej płaszczyzny porozumienia pomiędzy obywatelami poszczególnych regionów Europy,
15)wymianę oraz tworzenie miejsc spotkań młodzieży polskiej i innych narodowości,
16)inspirowanie i organizacja wystaw, pokazów, koncertów, odczytów, zabaw,
17)pomoc w aktywizowaniu osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych            i transportowych,
18)pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne,
19)pomoc osobom niepełnosprawnym w zaopatrzeniu się w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz w komunikowaniu się,
20)wspieranie publikacji i wydawnictw dotyczących problematyki osób niepełnosprawnych,
21)pomoc w zakupie sprzętu komputerowego umożliwiającego prace osobom niepełnosprawnym,
22)nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi celem wymiany doświadczeń i nabywania umiejętności przez członków Stowarzyszenia,
23)organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych skupiających dzieci i młodzież z różnych społeczności lokalnych z uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

§  9a

Stowarzyszenie prowadzi działalność  gospodarczą w zakresie:
1/ edukacji, szkoleń, kursów, przekwalifikowania;
2/ działalności wydawniczej: wydawanie  poradników, biuletynów, czasopism itp.;
3/ doradztwa  gospodarczego i organizacyjnego;
4/ pośrednictwa finansowego;
5/ badań społecznych i marketingowych;
6/ działalność galerii i salonów wystawienniczych.

III  Członkowie Stowarzyszenia ich prawa i obowiązki

§ 10

1. Członkiem Stowarzyszenia jest:
1)członek zwyczajny
2)członek wspierający
3)członek honorowy

§ 11

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna która:
1)spełnia wymogi art.3 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" /t.j. Dz. U. 2001 r. Nr 79,  poz.855/ ,
2)akceptuje cele Stowarzyszenia,
3)złoży podpisaną deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia,
4)posiada poręczenie trzech członków zwyczajnych.

§ 12

O przyjęciu lub nie członka decyduje Zarząd Stowarzyszenia w terminie 60 dni od dnia złożenia deklaracji.

§ 13

Członkowie założyciele stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu
o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, popierająca cele statutowe Stowarzyszenia, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji i opłacająca zadeklarowaną składkę.
2. Do obowiązków członka wspierającego Stowarzyszenia należy pomoc w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
3. O przyjęciu członka wspierającego decyduje Zarząd w terminie 30 dni.

§ 15

1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna lub prawna, która popiera cele statutowe Stowarzyszenia i przyczynia się w sposób wybitny realizacji tych celów.
2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkostwo wygasa wskutek:
1)dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie,
2)śmierci,
3)wykluczenia członka działającego na szkodę Stowarzyszenia lub wbrew dobrym obyczajom,
przez Walne Zgromadzenie Członków,
4)zalegania z opłatą składek członkowskich za okres 12 miesięcy,
5)likwidacji członka (osoby prawnej),
6)skazania członka wyrokiem sądu powszechnego na środek karny pozbawienia praw publicznych.

§ 17

Członkowie działający na szkodę Stowarzyszenia mogą zostać zawieszeni w swoich prawach przez Zarząd do czasu najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków, które jest władne wykluczyć członka ze Stowarzyszenia.

§ 18

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1)czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2)uczestniczenia we wszystkich działaniach organizowanych dla realizowania celów statutowych Stowarzyszenia,
3)korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
4)zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia na piśmie do prezesa Zarządu.

§ 19

Członek wspierający posiada wszelkie prawa wymienione w §18 z wyjątkiem pkt.1.

§ 20

Członkowi honorowemu przysługują wszystkie prawa członka wspierającego z wyjątkiem opłacania składek członkowskich.

§ 21

Członkowie wspierający i honorowi służą radą i pomocą władzom Stowarzyszenia w realizacji celów statutowych.

§ 22

Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są do przestrzegania statutu, uchwał i decyzji władz Stowarzyszenia.
IV Organy Stowarzyszenia

§ 23

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1)Walne Zebranie Członków,
2)Zarząd Główny,
3)Główna Komisja Rewizyjna.

§ 24

1. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 25

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko na zwołanym Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni od dnia ustąpienia członka, śmierci lub podjęcia uchwały  przez Zarząd Główny o wykluczeniu.

§ 26

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
2. Władzami Oddziału są:
1)Walne Zebranie Członków Oddziału,
2)Zarząd Oddziału,
3)Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 27

1. Kadencja Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania Członków Oddziału.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.
3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków .

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków . Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 28

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba wybranych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.     

IV Walne Zebranie Członków

§ 29

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1.z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2.z głosem doradczym - członkowie wspierający.


§ 30

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz na  rok  do 30 kwietnia.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący i sekretarz.
5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest  każdorazowo w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością
spośród  obecnych członków  nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
6. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny zgodnie z § 32 pkt.1 Statutu.
8. O miejscu ,terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków  
co  najmniej na 14 dni  przed  terminem zebrania.
9. Uchwały Walnego  Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy   
obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 31

1. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1)uchwalenie statutu i jego zmian,
2)uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
3)wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
4)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5)uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
6)ustalanie wysokości składek członkowskich,
7)wykluczenia członka ze Stowarzyszenia
8)podejmowania uchwał w innych sprawach nie przypisanych pozostałym organom Stowarzyszenia
9)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§ 32

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1)z własnej inicjatywy,
2)na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3)na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub co najmniej połowy  członków zwyczajnych.
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

V Zarząd Główny

§ 33

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd Główny składa się z 3 członków.
W skład Zarządu wchodzą:
1)prezes zarządu,
2)sekretarz,

3)skarbnik.   
3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Głównego są:
1)prezes zarządu,
2)sekretarz ,
3)skarbnik.
4. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
5. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 4 razy w roku.

§ 34

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1)realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
2)ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
3)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4)podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
5)zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
6)podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania  członków,
7)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
8)uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
9)powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych - oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby,
10)koordynowanie działalności jednostek terenowych,
11)zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
12)uchylanie  uchwał Zarządów Oddziałów na wniosek Komisji Rewizyjnych  Oddziałów w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
13)uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,
14)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządów Oddziałów.
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału, Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.

Główna Komisja Rewizyjna

§ 35

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

§ 36

1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1)kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3)prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
4)zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
5)składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
6)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 37

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez siebie regulaminu.
3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 38

W przypadkach określonych w § 30 ust. 7 i  § 32 ust. 2  Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
V  Jednostki terenowe Stowarzyszenia - oddziały i ich władze

§ 39

l. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 7 i § 26 ust. 1 statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż  12 miesięcy.
2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 40

Władzami Oddziału są władze określone w § 26 ust. 2, wybrane i działające zgodnie z postanowieniami  § 27 statutu.
Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 41

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 42

1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1)uchwalanie programów działania oddziałów,
2)wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału.

§ 43

1. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1)l) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni oddziału,
2)z głosem doradczym - przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 44

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem.
2. Postanowienia § 30 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 45

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1)z własnej inicjatywy,
2)na żądanie Zarządu Głównego,
3)na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4)na pisemny wniosek co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.
5. Postanowienia § 30 ust. 9 stosuje się odpowiednio.

VI Zarząd Oddziału

§ 46

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 47

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 48

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1)wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,
2)uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego sporządzonego przez zastępcę prezesa zarządu oddziału lub członka zarządu pełniącego funkcję skarbnika,
3)zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
4)organizowanie działalności gospodarczej oddziału oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień,
5)   przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia
zasad określonych w § 16 statutu,
6)uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

7)zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

8)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez:

1)prezesa zarządu oddziału,
2)zastępcę prezesa zarządu oddziału.

§ 49

Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy na podstawie ramowego regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.
Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 50

Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 51

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

§ 52

1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1)kontrola działalności Zarządu Oddziału
2)współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3)przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,
4)zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5)przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności.

§ 53

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 2 razy w roku.

§ 54

Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 55

Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje.
VI  Majątek i fundusze

§ 56

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 57

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1)składki członkowskie,
2/ darowizny, zapisy i spadki,
3/wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
4/dochody z majątku nieruchomego i ruchomego,
5/dochody z własnej działalności gospodarczej,
6/dotacje, granty przekazywane przez organizacje rządowe, samorządowe i pozarządowe, krajowe i   
zagraniczne, na realizację konkretnych spraw wynikających z działalności statutowej stowarzyszenia.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, w ciągu 4 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. .
3.Trzydzieści procent (30%) kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie do 30 kwietnia każdego roku na konto Zarządu Głównego.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 58

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 59

Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 60

Zarząd do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników ze środków pozyskiwanych na fundusz Stowarzyszenia.

§ 61

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków   majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego:
prezesa zarządu i skarbnika
2. Zarząd Oddziału rozporządza majątkiem Stowarzyszenia  tylko w zakresie udzielonego pełnomocnictwa i zarządza funduszami w ramach zatwierdzonego planu finansowego. Do składania oświadczeń majątkowych w imieniu Oddziału posiadającego osobowość prawną uprawnieni są:
1)prezes zarządu oddziału i skarbnik oddziału działający łącznie lub
2)zastępca prezesa zarządu oddziału i skarbnik oddziału działający łącznie.
3. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis jednego z wymienionych członków Zarządu Oddziału w osobach:
1)prezesa zarządu,
2)zastępcy prezesa zarządu.

VII Przepisy końcowe

§ 62

Zmiana Statutu Stowarzyszenia oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków  wymaga kwalifikowanej większości ?  głosów członków zwyczajnych przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych  do głosowania.


§ 63

Likwidacja Stowarzyszenia następuje zgodnie z art. 36-39 ustawy "Prawo o Stowarzyszeniach" /t.j.Dz.U.2001 r.
N r 79, poz. 855/.

§ 64

Podejmując uchwałę o likwidacji Stowarzyszenia Zgromadzenie wskazuje w drodze uchwały organizacje lub instytucje społeczne nie nastawione na zysk, na rzecz których przekaże majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań ciążących na Stowarzyszeniu.
Poprawiony (wtorek, 25 maja 2010 21:17)